اطلاعيه توانيردر پي بروز خاموشي هاي پراكنده
اطلاعيه توانيردر پي بروز خاموشي هاي پراكندهبه گزارش عصرپرس در اين اطلاعيه آمده است: " به دليل افزايش مصرف برق و گاز در بخش خانگي و تجاري و محدوديت سوخت تحويلي به تعدادي از نيروگاه ها، خاموشي هاي پراكنده در برخي مناطق اعمال شده است. 

از اين رو از هموطنان هميشه همراه خواهشمنديم  با كاهش حداقل1 تا 2 درجه از دماي منازل و محل كار و مديريت مصرف گاز و برق ، امكان استمرار تأمين انرژي را براي همه هموطنان فراهم آورند.  

خاطرنشان مي سازد : خاموشي هاي ايجاد شده قابل برنامه ريزي از قبل نبوده و تنها با ده درصد كاهش مصرف گاز و برق ، امكان استمرار تأمين مطمئن گاز و برق در كشور فراهم خواهد بود.