آمادگی بانک خون بندناف هلند برای همکاری با سازمان انتقال خون ایران

آمادگی بانک خون بندناف هلند برای همکاری با سازمان انتقال خون ایران

به گزارش عصرپرس به نقل از وبدا، دکتر الن در پی این بازدید آمادگی خود را برای همکاری در زمینه های تحقیقاتی و اجرای پژوهشهای مشترک اعلام کرد.

وی همچنین در بازدید از آزمایشگاه رفرانس ایمینوهماتولوژی در جریان برنامه خونهای نادر و فرآیندهای مختلف در زمینه رفع مشکل بیماران دچار آلوایمونیزاسیون قرار گرفت.