اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۳
کد خبر: ۱۷۸۶۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۹ - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 02 May 2020
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تشریح کرد:
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: زﻳــﺎده روى در ﻣﺼــﺮف ﻣـﻮاد ﻗﻨــﺪى و ﺷــﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣﻠـﻮا و ﺷــﻠﻪ زرد ﺧﻴﻠــﻰ ﺷــﻴﺮﻳﻦ در وﻋــﺪه اﻓﻄــﺎر ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺿــﺎﻓﻪ درﻳﺎﻓــﺖ اﻧــﺮژى و ﭼــﺎﻗﻰ ﻣــﻰ ﺷــﻮد، ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮد.

چگونگی مصرف وﻋﺪه‌ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻰ در اﻳﺎم روزه داری

به گزارش عصرپرس، دکتر زهرا عبداللهی در گفت و گو با وبدا درخصوص وﻋﺪه های ﻏـﺬاﻳﻰ در ماه رمضان و ایام روزه داری، اظهار کرد: وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى و دو وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر و ﺷـﺎم، وﻋـﺪه ﻫـﺎى اﺻـﻠﻰ در ماه مبارک رمضان است، ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﻓـﺮادى ﻛـﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارﻧﺪ، ﻧـﻮع ﻏـﺬاﻫﺎﻳﻰ ﻛـﻪ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى سرو می کنند، ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژى و ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬى ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺣﻔـﻆ ﻛـﺎراﻳﻰ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮى از ﻛـﻢ آﺑـﻰ ﺑـﺪن ، ﺿـﻌﻒ و ﺧﺴـﺘﮕﻰ دارد.

وی درخصوص نکات لازم در تهیه وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮ، گفت: در وعده سحر از ﻏﺬاﻫﺎى ﻛﻢ ﺣﺠـﻢ و ﻏﻨـﻰ از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬى ﻛـﻪ ﻛـﻢ ﻧﻤـﻚ، ﻛـﻢ ﭼـﺮب و ﻛـﻢ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد. اﺻـﻮﻻ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻗﻨﺪ، ﻧﻤﻚ و ﭼﺮﺑﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘــﺪار ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ از ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ (ﺳــﺒﺰى ﺧــﻮردن و ﺳــﺎﻻد ) ﻣﺼــــﺮف ﺷــﻮد. ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎ ﺑــﺎ دارا ﺑــﻮدن ﻣــﻮاد ﻣﻐﺬى ﻣﺨﺘﻠﻒ و آب، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻰ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺪن، از ﺗﺸـﻨﮕﻰ و ﺧﺸـﻜﻰ ﮔﻠـﻮ ﻛـﻪ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ ١٩ ﻛﻨﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

وی افزود: ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻰ ﺷـﻮد. ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ و ورود ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ زودرس ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﻢ آب ﺷـﺪن ﺑـﺪن و ﺧﺸـﻜﻰ ﮔﻠـﻮ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ را ﺑـﺮاى اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﻮوﻳـﺪ ١٩ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ، در وﻋــﺪه ﺳــﺤﺮ ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎﻳﻰ ﻛــﻪ آب ﺑﻴﺸــﺘﺮى دارﻧــﺪ و در ﻃــﻮل روز از ﺗﺸــﻨﮕﻰ و ﻛــﻢ آﺑــﻰ ﺑــﺪن ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮى ﻣــﻰ ﻛﻨﻨــﺪ، ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻰ، ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد. ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻰ ﻫـﺎى ﺧﻴﻠـﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ مانند ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎى ﮔـﺎزدار، ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎ و ﭼﺎى ﺧﻴﻠـﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ و ﭼـﺎى ﭘﺮرﻧـﮓ ﻫـﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺸـﻨﮕﻰ، ﺧﺸـﻜﻰ دﻫـﺎن و ﮔﻠـﻮ در ﻃـﻮل روز ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد در وﻋﺪه ﺳﺤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺸـﻮﻧﺪ. ﭼـﺎى ﭘﺮرﻧـﮓ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﻣـﺪر اﺳـﺖ، ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ دﻓـﻊ آب ﺑـﺪن و ﻛﻢ آﺑﻰ در ﻃﻮل روزه دارى ﺷﻮد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: ﻏــﺬاﻫﺎى غنی از ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ مانند، اﻧــﻮاع ﻛﺒــﺎب، ﺟﻮﺟــﻪ ﻛﺒــﺎب، ﻣــﺎﻫﻰ و ﻏــﺬاﻫﺎى ﺧﺸــﻚ و ﭘــﺮروﻏﻦ مانند، ﻛﺘﻠــﺖ و ﻛﻮﻛــﻮ، ﺳﻮﺳــﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒــﺎس، ﭘﻴﺘــﺰا، ﻛﻠــﻪ ﭘﺎﭼــﻪ و ﻫــﻢﭼﻨــﻴﻦ ﻏــﺬاﻫﺎى ﭼــﺮب و ﺳــﺮخ ﺷــﺪه و ﭘــﺮادوﻳــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ اﺣﺴــﺎس ﺗﺸﻨﮕﻰ و ﺧﺸﻜﻰ دﻫﺎن در ﻃﻮل روز ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎرى ﻛﻮوﻳـﺪ ١٩ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در وﻋﺪه ﺳـﺤﺮ ﻣﺼـﺮف ﻧﺸـﻮﻧﺪ.

وی گفت: ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻰ، ﻏـﺬاﻫﺎى ﺳـﺎده و ﺳـﺒﻚ مانند، اﻧـﻮاع ﭘﻠـﻮ و ﺧـﻮرش در ﺣﺠﻢ ﻛﻢ (ﺑﺮاى اﻓـﺮادى ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻰ ﺑﻴﺸـﺘﺮى در ﻃـﻮل روز دارﻧـﺪ) و ﻳـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎى ﺳـﺒﻜﺘﺮ ﺷـﺒﻴﻪ وﻋـﺪه ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ (ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﻰ دارﻧﺪ) ﺑﺮاى وﻋﺪه ﺳﺤﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﭘﺮﺧـﻮرى در وعده افطاری

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درخصوص وﻋﺪه ﻏـﺬاﻳﻰ در اﻓﻄـﺎر، عنوان کرد: در وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر ﺑﺎﻳـﺪ ﺿـﻤﻦ ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﭘﺮﺧـﻮرى، از ﻏـﺬاﻫﺎى ﺳـﺒﻚ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﭘـﺮ اﻧـﺮژى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﻌﻰ ﺷﻮد ﻏﺬا ﺑﻪ آراﻣﻰ ﺟﻮﻳﺪه ﺷـﻮد. در ﻫﻨﮕـﺎم اﻓﻄـﺎر ﺑـﺪن ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژى ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﻠـﻮﻛﺰ دارد ﻛـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺳﺎﻋﺎت روزه دارى را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ.

وی درخصوص غذایی که برای وﻋﺪه اﻓﻄﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، گفت: ﻳﻚ ﻟﻴﻮان آب ﮔﺮم، ﭼﺎى ﻛﻤﺮﻧﮓ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ ﮔﺮم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ در ﺷﺮوع اﻓﻄﺎر مصرف شود. اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎى ﺳـﺒﻚ مانند، ﻓﺮﻧـﻰ، ﺷـﻴﺮﺑﺮﻧﺞ، ﻧـﺎن و ﭘﻨﻴـﺮ و ﺳـﺒﺰى ﻛـﻪ ﻳﻜـﻰ از ﻋـﺎدات ﺧـﻮب ﻏـﺬاﻳﻰ اﻳﺮاﻧـﻰ در اﻳــﻦ اﻳــﺎم اﺳــﺖ نیز توصیه می شود.

تاکید بر ﺷﺴﺘﺸــﻮى ﻛﺎﻣــﻞ و ﺿــﺪ ﻋﻔــﻮﻧﻰ کردن ﺳــﺒﺰى ها

وی ضمن تاکید بر ﺷﺴﺘﺸــﻮى ﻛﺎﻣــﻞ و ﺿــﺪ ﻋﻔــﻮﻧﻰ کردن ﺳــﺒﺰى ﻣﺼــﺮﻓﻰ ﺑﺮاﺳــﺎس دﺳــﺘﻮرالعمل ٤ ﻣﺮﺣﻠــﻪ اى وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻰ، تصریح کرد: اﻧـﻮاع ﺳــﻮپ ﻛــﻢ ﭼـﺮب، آش ﻛــﻢ ﺣﺒﻮﺑــﺎت و ﺳــﺒﻚ، ﺣﻠـﻴﻢ ﺑــــﺪون روﻏــﻦ (ﺣﻠــﻴﻢ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧــﻮﺑﻰ از ﻣــﻮاد ﻧﺸﺎﺳــﺘﻪ اى، ﻓﻴﺒــﺮ، ﭘﺘﺎﺳــﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳــﻮم اﺳــﺖ) ﻏــﺬاى ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑــﺮاى اﻓﻄــﺎر به شمار می رود. ﺧــﻮردن آش ﻫــﺎى ﻏﻠــﻴﻆ و ﭼــﺮب ﻛــﻪ ﻣﻘــﺪار زﻳــﺎدى ﭘﻴــﺎز داغ و ﻧﻌﻨــﺎع داغ دارد و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺣﺒﻮﺑــﺎت ﻓــﺮاوان ﺑــﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠــﺎد ﻣﺸــﻜﻼت ﮔﻮارﺷــﻰ در وﻋــﺪه اﻓﻄــﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

مصرف مواد قندی محدود شود

وی گفت: ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻰ آب ﭘﺰ، ﺳﺒﺰى ﻫﺎى ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺜـﻞ ﻛـﺪو، ﻛﻠـﻢ، ﮔـﻞ ﻛﻠـﻢ، ﻫـﻮﻳﺞ و ﻧﺨـﻮد ﻓﺮﻧﮕـﻰ، ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ آﺑﭙـﺰ، ﻛـﺮه و ﻋﺴﻞ ﻏﺬاﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻓﻄﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺼــﺮف ﺑﺎﻣﻴــﻪ و زوﻟﺒﻴــﺎ ﻛــﻪ داراى ﻣﻘــﺎدﻳﺮ زﻳــﺎدى ﻗﻨــﺪ و ﭼﺮﺑــﻰ، اﺳــﻴﺪ ﻫــﺎى ﭼــﺮب اﺷــﺒﺎع و ﺗــﺮاﻧﺲ اﺳــﺖ، ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﺤـﺪود ﺷــﻮد، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠــﻰ زﻳــﺎده روى در ﻣﺼــﺮف ﻣـﻮاد ﻗﻨــﺪى و ﺷــﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣﻠـﻮا و ﺷــﻠﻪ زرد ﺧﻴﻠــﻰ ﺷــﻴﺮﻳﻦ در وﻋــﺪه اﻓﻄــﺎر ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺿــﺎﻓﻪ درﻳﺎﻓــﺖ اﻧــﺮژى و ﭼــﺎﻗﻰ ﻣــﻰ ﺷــﻮد، ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ادامه درخصوص وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻰ ﺷﺎم در ایام روزه داری، گفت: ﺷـﺎم ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳﻜـﻰ از وﻋــﺪه ﻫــﺎى ﻏـﺬاﻳﻰ ﻣﻬــﻢ در روزه دارى ﺑﺎﻳــﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﻴـﺮد. ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ اﻓــﺮاد روزه دار ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻳﻚ اﻓﻄﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﺳﺒﻚ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺷﺎم کنند.

وی افزود: در وﻋﺪه ﺷـﺎم ﻣـﻰ ﺗـﻮان از ﮔـﺮوه ﮔﻮﺷـﺖ، ﻣـﺮغ ﻳـﺎ ﻣـﺎﻫﻰ، ﺣﺒﻮﺑـﺎت، ﻧـﺎن ﻳـﺎ ﺑـﺮﻧﺞ، ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﻠـﻮ و ﺧـﻮرش، ﻛﻮﻛﻮﻫﺎ و ﻛﺘﻠـﺖ ﻛـﻢ روﻏـﻦ، ﺧـﻮراك ﻫـﺎى ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﻧـﺎن ﺳـﺒﻮس دار ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺒﺰى و ﺳـﺎﻻد ، ﻣﺎﺳـﺖ و ﻳـﺎ دوغ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

وی گفت: ﻏﺬاﻳﻰ ﻛﻪ در وﻋﺪه ﺷـﺎم مصرف ﻣـﻰ ﺷـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﻢ ﭼـﺮب و ﻛـﻢ ﻧﻤـﻚ ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ﺷـﺎم و ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺧـﻮاب ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﻛﻢ آﺑﻰ ﺑﺪن و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. همچنین، ﻣﺼــﺮف ﺳــﺒﺰى و ﺳــﺎﻻد در ﻫﻨﮕــﺎم اﻓﻄــﺎر و ﺧــﻮردن ﻣﻴــﻮه ﺑــﻴﻦ اﻓﻄــﺎر و ﺷــﺎم و در ﻓﺎﺻــﻠﻪ زﻣــﺎﻧﻰ ﺑــﻴﻦ اﻓﻄــﺎر ﺗــﺎ ﺳﺤﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧـﻮﺑﻰ از وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ C و ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎز وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ A است، ﺑـﺮاى ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨــﻰ ﺑــﺪن ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد. ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎ و ﻣﻴــﻮه ﻫــﺎ ﻫــﻢﭼﻨــﻴﻦ داراى ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﻛــﺎﻓﻰ ﻓﻴﺒــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

عبداللهی تصریح کرد: در وﻋﺪه ﺷﺎم ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﻣﺼـﺮف ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻰ ﻫـﺎى ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ، اﻧـﻮاع ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎى ﮔـﺎزدار، ﻣﺎءاﻟﺸـﻌﻴﺮ، آب ﻣﻴـﻮه ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ واﻧﻮاع ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎ، ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد از آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺳـﺎﻟﻢ، دوغ و ﻋﺮﻗﻴـﺎت ﺳـﻨﺘﻰ و ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎى ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بیان کرد: توصیه می شود که روزه داران ﭘــﺲ از اﻓﻄــﺎر، ﺗﺤــﺮك و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ بدنی ﺑــﺎ ﺷــﺪت ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺼــﺮف ﻛــﺎﻟﺮى ﻣــﻰ ﺷــﻮد، داشته باشند. ﻧﻤــﺎز ﺧﻮاﻧــﺪن در اوﻗــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ روز ﺑــﺎ ﺣﺮﻛــﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ ﺗﻌــﺪادى از ﻣﻔﺎﺻــﻞ و ﻣﺎﻫﻴﭽــﻪ ﻫــﺎ، ﺑﺎﻋــﺚ اﻳﺠــﺎد ﺗــﻮازن و ﺗﻌــﺎدل ﺑــﺪن، ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻟﺮى، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻏﺬا ﻣﻰ ﺷﻮد.

وی گفت: ﻣﺼــﺮف ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ٨ ﻟﻴــﻮان آب آﺷــﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺳــﺎﻟﻢ و ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﻌــﺎت ﻃﺒﻴﻌــﻰ و آب ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎ و ﺻــﻴﻔﻰ ﻫــﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ، آب ﻫــﻮﻳﺞ، آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ و آب ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ درﻳﺎﻓـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌـﺎت، ﻛـﺎﻟﺮى و ﺗـﺎ ﺣـﺪودى ﻓﻴﺒـﺮ ﻏـﺬاﻳﻰ ﻣـﻰ ﺷـﻮد در ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻓﻄـﺎر ﺗـﺎ ﺳــﺤﺮ ﺿــﻤﻦ ﺣﻔــﻆ اﻳﻤﻨــﻰ در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻛﻨــﻮﻧﻰ ﺑــﺮاى ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮى و ﻛﻨﺘــﺮل ﺑﻴﻤــﺎرى ﻛﻮوﻳــﺪ- ١٩، ﺑــﺪن را از ﻛــﻢ آﺑــﻰ در ﻃــﻮل روزه داى ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

عبداللهی خاطرنشان کرد: ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي ﭼـﺮب و ﺷـﻮر و ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ اﻧـﻮاع ﺗـﻨﻘﻼت ﺷـﻮر، اﻧـﻮاع ﻛﻨﺴـﺮوﻫﺎ، ﺷـﻮرﻫﺎ، اﻧـﻮاع ﺳﻮﺳـﻴﺲ، ﻛﺎﻟﺒـﺎس و ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺴــﺖ ﻓﻮدﻫــﺎ ﺳــﺒﺐ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨــﻰ و اﻳﺠــﺎد ﺗﺸــﻨﮕﻰ ﻣــﻰ ﺷــﻮد. ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد، ﺑــﻪ ﺟــﺎى ﻧﻤــﻚ از ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎى ﺧﺸﻚ و ﻣﻌﻄﺮ و ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮاى ﻃﻌﻢ دار ﻛﺮدن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مصرف نمک محدود شود

وی با بیان اینکه ﻣﺤــﺪود ﻛــﺮدن ﻣﺼــﺮف ﻧﻤــﻚ در وﻋــﺪه ﻫــﺎى اﻓﻄــﺎر، ﺷــﺎم و ﺳــﺤﺮ در اﻳــﻦ دوران ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻬــﻢ و ﻛﻤــﻚ ﻛﻨﻨــﺪه اﺳــﺖ، ادامه داد: درﻳﺎﻓــﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻚ، ﺑﺪن را ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ واﻛـﻨﺶ کرده و ﺑـﺮاى ﺟﺒـﺮان آن ﻻزم اﺳـﺖ آب ﺑﻴﺸـﺘﺮى ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه در اﻓـﺮادى ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن و ﻳـﺎ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎرى ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ بیشتر اﺣﺘﻴـﺎط کنند. ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻧﻤﻚ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻤﻚ ﻳﺪدار ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

عبداللهی گفت: ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎده ﻏـﺬاﻳﻰ ﺑـﺮاى ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺗـﺪرﻳﺠﻰ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن اﺳـﺖ. ﺧﺮﻣـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧـﻮﺑﻰ از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬى، ﻗﻨـﺪ، ﻓﻴﺒـﺮ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ اﺳﺖ و در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪ اﺳــــﺖ. ﺗــــﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر در ﺻـﻮرت اﻣﻜـﺎن 2 تا 3 ﻋـﺪد ﺧﺮﻣـﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.

وی با بیان اینکه ﻣﻮاد ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ، زوﻟﺒﻴـﺎ، ﺑﺎﻣﻴـﻪ و ﮔـﻮش ﻓﻴـﻞ ، ﺣﻠـﻮا و ﺷـﻠﻪ زرد در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺖ ﺳـﺮﻳﻊ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ روز ﻣﻰ ﺷﻮد، نباید ﻣﺼﺮف ﺸﻮد، گفت: ﻣﺼﺮف آب زﻳﺎد در وﻋﺪه اﻓﻄﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺻﺮف ﻏﺬا ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

عبداللهی بیان کرد: ﺑﺴـــﻴﺎرى از اﻓﺮاد از ﺗﺮس ﺗﺸـﻨﮕﻰ در ﻃـﻮل روز، ﺑﻌـﺪ از ﺻـﺮف ﺳـﺤﺮى ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻓـﺮاوان آب ﻣـﻰ ﻧﻮﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋـﺎدت ﺻـﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻋﻮض ﺑـﺮاى ﺑﺮﻃـﺮف کردن ﺗﺸـﻨﮕﻰ در ﻃـﻮل روز ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد، در ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻓﻄـﺎر ﺗـﺎ ﺳـﺤﺮ از ﺻـﻴﻔﻰ ﻫـﺎ و ﻣﻴـﻮه ﻫﺎى ﺳﺮﺷﺎر از آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر، ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﺧﺮﺑﺰه ، ﻃﺎﻟﺒﻰ و ﻣﺮﻛﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

وی گفت: از ﻧﻮﺷﻴﺪن زﻳﺎد ﭼﺎى ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭼـﺎى ﭘـﺮ رﻧـﮓ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى اﺟﺘﻨـﺎب کنید، زﻳـﺮا ﻛـﻪ ﭼـﺎى ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳش دﻓـﻊ ادرار و از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ ﻧﻤـﻚ ﻫـﺎى ﻣﻌـﺪﻧﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺪن در ﻃـﻮل روز ﺑـﻪ آن اﺣﺘﻴـﺎج دارد، ﻣـﻰ ﺷـﻮد، اﺳـﻴﺪ اﮔﺰاﻟﻴـﻚ ﻣﻮﺟــﻮد در ﭼﺎى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻚ و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ زﻳﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﺬا ﻣﻰ ﺷﻮد.

وی تصریح کرد: اﮔﺮﭼــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸــﻰ از اﻧــﺮژى ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز روزاﻧــﻪ و ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧــﻰ از اﺳــﻴﺪﻫﺎى ﭼــﺮب ﺿــﺮورى و وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ ﻫــﺎى ﻣﺤﻠــﻮل در ﭼﺮﺑــﻰ ﺑﺎﻳــﺪ در ﻃــﻰ روزه دارى از روﻏــﻦ ﻫــﺎ و ﭼﺮﺑــﻰ ﻫــﺎى ﺧــﻮراﻛﻰ در ﺣــﺪ ﻣﺘﻌــﺎدل اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد، اﻣــﺎ ﻣﺼــﺮف ﻣـــﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ، دﻳﺮ ﻫﻀـﻢ، ﭘـﺮ ﭼـﺮب و ﺳـﺮخ ﺷـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﻮﻳـﻪ، ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻰ ﺳـﺮخ ﺷـﺪه، ﭘﻨﻴـﺮ ﭘﻴﺘـﺰا، اﻧـﻮاع ﻛﻮﻛـﻮ و ﻛﺘﻠﺖ ﻫﺎى ﭼﺮب ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﻓﻄـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴﺴـﺖ. ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد از اﻧـﻮاع روﻏـﻦ ﻣـﺎﻳﻊ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻠـﺰا، ذرت، ﺳـﻮﻳﺎ، ﻛﻨﺠـﺪ ﻳـﺎ روﻏﻦ آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻛـﻢ در ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﻏـﺬاﻫﺎى ﭼـﺮب و ﺳـﺮخ ﻛـﺮده، از ﻏـﺬاﻫﺎى آب ﭘـﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: باید توجه شود که ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎى ﻗﺎﺑـﻞ روﻳـﺖ ﮔﻮﺷـﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻃـﺒﺦ باید ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد و ﻫﻨﮕـﺎم ﻃـﺒﺦ ﻣـﺮغ نیز ﺳـﻌﻰ ﺷـﻮد، اﺑﺘـﺪا ﭘﻮﺳـﺖ را ﺟـﺪا ﻛـﺮده و ﺑه ﺠﺎى ﺳﺮخ ﻛﺮدن، از روش آب ﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.


نام:
ایمیل:
* نظر: